connect
ระบบสารสนเทศโครงการการศึกษาเฉพาะเรื่องจัดทำเพื่อใช้สืบค้นระบบฐานข้อมูล

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง โดยสืบค้นจาก ; ชื่อเรื่อง, อาจารย์ที่ปรึกษา, ผลการสอบ (ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน, ควรปรับปรุง), ปีการศึกษา (2553, 2554, 2555, .........)

คำค้น*** ไม่สามารถค้นหา ชื่อพร้อมนามสกุลได้ และไม่ต้องใส่คำนำหน้า

การดำเนินงาน

ไม่ผ่านการอนุมัติชื่อเรื่อง ขออนุมัติการสอบ
รอการส่งรูปเล่มรายงาน

ค้นหา

*** สามารถกดดูบทคัดย่อจากชื่อ Senior Project ได้เมื่อมีผลการเสนอ Senior Project

connect

รหัส ชื่อ Senior Project ชื่อนักเรียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

การดำเนินงาน/
ผลการสอบ

ปีการศึกษา

ผลการค้นหาทั้งหมด 0 มีหน้าทั้งหมด : 1 หน้า : 1