connect จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 20
เมื่อวาน 27
เดือนนี้ 529
เดือนที่แล้ว 1,093
ปีนี้ 12,769
ปีที่แล้ว 11,942
ทั้งหมด 38,511
 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้
การเชื่อมโยงความรู้และการประยุกต์ใช้
2. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัย
3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความรอบรู้ในเรื่องที่ตนมีความสนใจ มีความถนัด
หรือต้องการค้นหา คำตอบ
4. เพื่อประเมินผลคุณภาพของผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ความหมายของ Senior Project

การศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอิสระของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลใน เรื่องที่มีความสนใจ มีความถนัด หรือต้องการ
ค้นหาคำตอบ โดยนำประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการบูรณาการความรู้
การเชื่อมโยงความรู้ และการประยุกต์ใช้ มาใช้ร่วมกับวิธีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัย

 
 

Admin corner

       
-