คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจากที่เคยกำหนดไว้ในปีการศึกษา 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ดังนี้

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
2. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. คิดอย่างสร้างสรรค์

รอบรู้
4. ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน
5. ใช้ภาษาสื่อสารได้ดี
6. รู้เท่าทันและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
7. ใช้ความรู้และจัดการความรู้ได้

สู้ชีวิต
8. มีสุขนิสัยดี
9. ทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายได้
10. อยู่อย่างพอเพียง
11. มีวินัย

จิตมั่นคง
12. รักความเป็นไทย
13. ซื่อสัตย์สุจริต
14. มุ่งมั่นในการทำงาน
15. มีสุขภาพจิตดี

ดำรงคุณธรรม
16. ใฝ่สันติ
17. มีจิตซาบซึ้งในสุนทรียภาพของศิลปวัฒนธรรม
18. มีความกตัญญูกตเวที
19. มีจิตสาธารณะ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:23PM
Skip งานวิชาการโรงเรียนSkip งานวิชาการมัธยม
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 วันนี้ พฤหัสบดี, 17 มกราคม 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด