คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจากที่เคยกำหนดไว้ในปีการศึกษา 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ดังนี้

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
2. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. คิดอย่างสร้างสรรค์

รอบรู้
4. ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน
5. ใช้ภาษาสื่อสารได้ดี
6. รู้เท่าทันและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
7. ใช้ความรู้และจัดการความรู้ได้

สู้ชีวิต
8. มีสุขนิสัยดี
9. ทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายได้
10. อยู่อย่างพอเพียง
11. มีวินัย

จิตมั่นคง
12. รักความเป็นไทย
13. ซื่อสัตย์สุจริต
14. มุ่งมั่นในการทำงาน
15. มีสุขภาพจิตดี

ดำรงคุณธรรม
16. ใฝ่สันติ
17. มีจิตซาบซึ้งในสุนทรียภาพของศิลปวัฒนธรรม
18. มีความกตัญญูกตเวที
19. มีจิตสาธารณะ
Last modified: Tuesday, 24 June 2014, 5:23 PM
Skip งานวิชาการโรงเรียนSkip งานวิชาการมัธยม
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 Today Thursday, 22 October 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Latest news

Latest news

 • 21 Aug, 14:19
  academickus kus
  กิจกรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 more...
 • 21 Aug, 14:18
  academickus kus
  คนเก่งสาธิตเกษตร more...
 • 21 Aug, 14:17
  academickus kus
  คนเก่งสาธิตเกษตร more...