หลักการของหลักสูตร

หลักการของหลักสูตร

ช่วงชั้นที่ 1    
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากระดับชั้นอนุบาลที่มุ่งพัฒนา   นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกทักษะทางภาษา ให้สามารถอ่านออก เขียน คิดคำนวณได้   สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไป และจัดกิจกรรมบูรณาการวิชาต่างๆ   ให้ครอบคลุม คุณธรรม  จริยธรรม   ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางสังคม     การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ช่วงชั้นที่ 2    
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต    ปรับตัวกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี    การสื่อสาร     การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านสังคม   เศรษฐกิจ   และการเมือง พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้ความรู้   ความสามารถ  สติปัญญา และคุณธรรม      แก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมใน       การเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป 

ช่วงชั้นที่ 3   
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่2 โดยเน้นให้  นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป  อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจความถนัด ความสามารถ    ความสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  และให้นักเรียนได้เลือกตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

ช่วงชั้นที่ 4  
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่ 3โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนควานรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามความถนัด ความสนใจ  เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการศึกษาสายสามัญ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนและทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 24 มิถุนายน 2014, 5:24PM
Skip งานวิชาการโรงเรียนSkip งานวิชาการมัธยม
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
วันนี้ อาทิตย์, 20 มกราคม 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด