หลักการของหลักสูตร

หลักการของหลักสูตร

ช่วงชั้นที่ 1    
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากระดับชั้นอนุบาลที่มุ่งพัฒนา   นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกทักษะทางภาษา ให้สามารถอ่านออก เขียน คิดคำนวณได้   สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไป และจัดกิจกรรมบูรณาการวิชาต่างๆ   ให้ครอบคลุม คุณธรรม  จริยธรรม   ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางสังคม     การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ช่วงชั้นที่ 2    
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต    ปรับตัวกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี    การสื่อสาร     การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านสังคม   เศรษฐกิจ   และการเมือง พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้ความรู้   ความสามารถ  สติปัญญา และคุณธรรม      แก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมใน       การเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป 

ช่วงชั้นที่ 3   
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่2 โดยเน้นให้  นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป  อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจความถนัด ความสามารถ    ความสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  และให้นักเรียนได้เลือกตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

ช่วงชั้นที่ 4  
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่ 3โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนควานรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามความถนัด ความสนใจ  เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการศึกษาสายสามัญ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนและทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
Last modified: Tuesday, 24 June 2014, 5:24 PM
Skip งานวิชาการโรงเรียนSkip งานวิชาการมัธยม
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 Today Thursday, 22 October 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Latest news

Latest news

 • 21 Aug, 14:19
  academickus kus
  กิจกรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 more...
 • 21 Aug, 14:18
  academickus kus
  คนเก่งสาธิตเกษตร more...
 • 21 Aug, 14:17
  academickus kus
  คนเก่งสาธิตเกษตร more...