คติธรรม และคำขวัญ

คติธรรม
 
ร้อยกรองเป็นคำบาลี  (ปัฐยาวัตรฉันท์ 1 คาถา)

ปญฺญา  อลีนตา  เจว         สมาธิ  ฐิตธมฺมตา
เอเต  เต  จตุโร  ธมฺมา       จิณฺณา  สุขตฺถสาธกาฯ

ปัญญา  ความไม่ระย่อ  ภาวะจิตมั่นคง  และความดำรงคุณธรรม
ธรรม 4   ประการเหล่านี้บำเพ็ญแล้ว ยังประโยชน์สุขให้สำเร็จ

พระเทพเวที  
(ป.อ. ปยุตโต)
25  มกราคม  2531


คำขวัญ

      รอบรู้  สู้ชีวิต  จิตมั่นคง  ดำรงคุณธรรม


เอกลักษณ์

           มุ่งพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน  
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย


 
อัตลักษณ์

           รอบรู้  สู้ชีวิต  จิตมั่นคง  ดำรงคุณธรรม

Last modified: Tuesday, 24 June 2014, 5:19 PM
Skip งานวิชาการโรงเรียนSkip งานวิชาการมัธยม
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 Today Thursday, 22 October 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Latest news

Latest news

 • 21 Aug, 14:19
  academickus kus
  กิจกรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 more...
 • 21 Aug, 14:18
  academickus kus
  คนเก่งสาธิตเกษตร more...
 • 21 Aug, 14:17
  academickus kus
  คนเก่งสาธิตเกษตร more...