วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยและระดับการศึกษาต่างๆ  อันจะส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักและทฤษฎีทางการศึกษา

2. เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  วิธีการสอน  การใช้สื่อและเทคโนโลยี  การจัดการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

3. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนิสิตสาขาศึกษาศาสตร์ที่จะได้ฝึกหัดงานครู  โดยมีการสังเกต การเรียนการสอน  การจัดชั้นเรียน  ฝึกหัดการทำงานกับเด็กในวัยและระดับต่างๆ และศึกษาค้นคว้าประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

4. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและเผยแพร่ผลงานทดลองวิจัยทางการศึกษาแก่บุคคล สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและชุมชน  รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปรับปรุงวิธีการให้การศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยรวม

5. เพื่อเป็นสถาบันที่ให้การฝึกอบรมแก่กุลบุตร  กุลธิดา  ตามระดับความสามารถ  สติปัญญา  ความถนัด  และความสนใจ  ในอันที่จะช่วยส่งเสริมให้มีพื้นฐานของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและเป็นพลโลกที่ดีต่อไป
Last modified: Tuesday, 24 June 2014, 5:17 PM
Skip งานวิชาการโรงเรียนSkip งานวิชาการมัธยม
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 Today Thursday, 24 October 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip Latest news

Latest news

 • 21 Aug, 14:19
  academickus kus
  กิจกรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 more...
 • 21 Aug, 14:18
  academickus kus
  คนเก่งสาธิตเกษตร more...
 • 21 Aug, 14:17
  academickus kus
  คนเก่งสาธิตเกษตร more...