ค10110 คณิตศาสตร์
(ค10110)

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข การดำเนินการ สถิติและความน่าจะเป็น