อ11121 ภาษาต่างประเทศ
(อ11121)

วิชาภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหาที่สอนคือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เสียง Phonic ตัวอักษร สระ