พ 11121 พลศึกษา 1
( พ 11121)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

รหัสวิชา  พ 11121 พลศึกษา  1  ชื่อวิชา  เกมกีฬาไทย  กีฬากรีฑา   กีฬายืดหยุ่น 

ทักษะกีฬา

คำอธิบายรายวิชา  เพื่อให้เกิดความรู้เบื้องต้น และเกิดทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้เกมกีฬาไทย  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสนุกสนานพร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในทักษะกรีฑา ให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อของอวัยวะแขน ขาในการเดิน และวิ่ง ในทักษะยืดหยุ่นทำให้เกิดความอ่อนตัว ความคล่องตัว รวมทั้งทักษะกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ของสายตา และอวัยวะของมือ และเท้า   ในการขว้าง โยน รับและส่ง รวมถึงการให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ   การออกกำลังกาย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีการประเมิน  3  ด้าน

1. การประเมินทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. การประเมินทางด้านทักษะกระบวนการ

3. การประเมินทางด้านผลสอบ/ผลงาน