ก 11131 ทักษะการศึกษาค้นคว้า 1
(ก 11131)

วิชาทักษะการศึกษาค้นคว้า เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ