ก 13131 ทักษะการศึกษาค้นคว้า 3
(ก 13131)

วิชาทักษะการศึกษาค้นคว้า  เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ