ง11121 เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ง11121)

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                               เนื้อหาที่สอน คือ รู้จักชื่อ-หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                 การใช้อุปกรณ์เบื้องต้น เช่น การเปิด-ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้เมาส์             และการใช้แป้นพิมพ์เบื้องต้น