ส21101 สังคมศึกษา 1
(ส21101)

คำอธิบายรายวิชา  

      ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สำรวจและอธิบายทำเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนียอันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดีงาม วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อสังคม มีจิตสำนึกและมีความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน