ส22112 พระพุทธศาสนา 4
(ส22112)

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษา   วิเคราะห์   ตระหนักและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    พุทธศาสนสุภาษิต  พระไตรปิฎก  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  หน้าที่ชาวพุทธ   มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ  และศาสนพิธี  เพื่อให้เกิดศรัทธาและเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี   มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้อย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม