ส22122 ประวัติศาสตร์ 4
(ส22122)

คำอธิบายรายวิชา

      วิเคราะห์พัฒนาการและปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตลอดจนความสำคัญของ  ภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคปัจจุบัน