ส22102 สังคมศึกษา 4
(ส22102)

คำอธิบายรายวิชา

      วิเคราะห์ ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมและปฏิบัติตนตามกระบวนการประชาธิปไตย การส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลก  ตลอดจนวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความหมาย ความสำคัญของการผลิต การบริโภค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหลักเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน