พ21112 สุขศึกษา2
(พ21112)

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเรื่อง สมรรถภาพทางกาย ความหมายและความสำคัญของสมรถภาพทางกาย ประเภทและวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมถึงการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาในเรื่องอาหารและโภชนาการ หลักในการบริโภคอาหาร และการบริโภคอาหารตามวัยของนักเรียน ปัญหาโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ ทั้งปัญหาโภชนาการขาดและเกิน รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ศึกษาเรื่องการปฐมพยาบาล ความหมาย ความสำคัญและหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาล รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บต่างๆ อย่างปลอดภัย และเรียนรู้วิธีการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัย ศึกษาในเรื่องสารเสพติด ในเรื่องของความหมาย ประเภทของสารเสพติด ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด

โดยการเรียนการสอนนั้นจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการทำกิจกรรมที่ผู้สอนจัดขึ้น ร่วมกับการบรรยาย การอภิปรายร่วมกันระหว่าผู้เรียนและผู้สอน มีการเล่นเกม การยกตัวอย่างสถานการณ์ในปัจจุบัน ข่าวจากหนังสือพิมพ์ บทความ รูปภาพ เรื่องเล่าที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดทำขึ้น เช่น บอร์ดความรู้ ใบความรู้ power point การดู VDO, CD มีการทำงานเดี่ยว งานกลุ่ม การโต้วาที การทำรายงานและการนำเสนอผลงาน ทำแบบฝึกหัดและใบงาน และมีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้ก่อนที่จะเรียนในแต่ละเรื่อง และทดสอบหลังเรียนเพื่อทบทวนความรู้  ความเข้าใจ และประเมินผู้เรียนอีกด้วย

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการ การปฐมพยาบาล และสารเสพติด สามารถตระหนักถึงความสำคัญของสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อสุขภาพ เห็นคุณค่าและความสำคัญของอาหารและโภชนาการในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตสมวัย ตระหนักถึงอันตรายและโทษของสารเสพติด รวมไปถึงเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลอย่างทันถ่วงที และนำความรู้ในเรื่องต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องต่อตนเองและบุคคลอื่นในสังคม