ส22111 พระพุทธศาสนา 3
(ส22111)

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษา วิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน   ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  พระพุทธประวัติ  ชาดก  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก   พุทธสาวิกา  ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม  จริยธรรม อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข