ส22121 ประวัติศาสตร์ 3
(ส22121)

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่นำมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงอธิบายพัฒนาการความเป็นมาของภูมิภาคเอเชีย  การสร้างสรรค์แหล่งอารยธรรมโบราณในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย