ส22101 สังคมศึกษา 3
(ส22101)

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา รวมทั้งวิเคราะห์ระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทวีปต่าง ๆ นี้ ด้านความเป็นมา เชื้อชาติ ภาษา การแต่งกาย ใช้แผนที่และการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ