พ21111 สุขศึกษา1
(พ21111)

คำอธิบายรายวิชา : 

          ศึกษาเรื่อง โครงสร้าง หน้าที่ ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีการดูแลระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพให้ทำงานเป็นปกติ ศึกษาเปรียบเทียบภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

          โดยการเรียนการสอนนั้นจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการทำกิจกรรมที่ผู้สอนจัดขึ้น ร่วมกับการบรรยาย การอภิปรายร่วมกันระหว่าผู้เรียนและผู้สอน มีการเล่นเกม การยกตัวอย่างสถานการณ์ในปัจจุบัน ข่าวจากหนังสือพิมพ์ บทความ รูปภาพ เรื่องเล่าที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดทำขึ้น เช่น บอร์ดความรู้ ใบความรู้ power point การดู VDO, CD มีการทำงานเดี่ยว งานกลุ่ม การโต้วาที การทำรายงานและการนำเสนอผลงาน ทำแบบฝึกหัดและใบงาน และมีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้ก่อนที่จะเรียนในแต่ละเรื่อง และทดสอบหลังเรียนเพื่อทบทวนความรู้  ความเข้าใจ และประเมินผู้เรียนอีกด้วย

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อรวมถึงสามารถดูแลรักษาระบบต่างๆ ให้ทำงานได้เป็นอย่างดี วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ แลฝึกปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพในชีวิตประจำวันควบคู่ไปด้วย