ง 32141 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (อ.ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ)
(ง32141)

สังเขปรายวิชา ......
(เป็นการแนะนำรายวิชาให้ผู้เรียนทราบข้อมูลเบื้องต้นของรายวิชาก่อนเข้าเรียน ผู้สอนระบุเนื้อหาในบทคัดย่อเป็นคำอธิบายรายวิชา หรือสรุปเนื้อหาโดยย่อ ไม่ควรมีเนื้อหามากเกินไป)