การโปรแกรมเบื้องต้น
(ง 20242)

ง 20242  การโปรแกรมเบื้องต้น (Basic Computer Programming)                              

1.0 หน่วยกิต  2 คาบ/สัปดาห์/ภาค                           

ศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  หลักการและวิธีการแก้ปัญหา  กระบวนการวางแผนการแก้ปัญหา  ขั้นตอนการทำงานอัลกอรึทึม  โครงสร้างภาษา  ประเภทของข้อมูล การคำนวณและ การเปรียบเทียบ  ขั้นตอนการทำงานของโอเปอเรชั่น  คำสั่งการแสดงผลและการรับข้อมูล คำสั่งการควบคุมการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมย่อย ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ประยุกต์ทักษะความรู้ที่ได้มาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถนำไปใช้ในงานชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม พัฒนาทักษะเพื่อให้เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม