ส33267 สร้างสรรค์ไทย
(ส33267)

คำอธิบายรายวิชา  

      ศึกษาสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันในแง่มุมต่าง ๆ วิเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ค้นหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  ร่วมกันนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสงบสุข