ส33265 โครงงานประวัติศาสตร์
(ส33265 )

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่เกิดข้อสงสัย  โดยใช้กระบวนการในการค้นคว้า  แสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  รวบรวมหลักฐาน  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานได้อย่างสมเหตุสมผล