ส33283 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ส33283)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาความหมายความสำคัญของพลังงาน  บทบาทของพลังงานที่มีต่อการสร้างสรรค์ความเจริญของสังคม  ศึกษาพลังงานชนิดต่างๆ แหล่งที่มา  ข้อจำกัดของการนำมาใช้  ความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ  ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อสภาวะแวดล้อม  แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี  ปัญหาสภาวะแวดล้อมโลกและประเทศไทย  สาเหตุและแนวทางการแก้ไข  การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม  และวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ตระหนักในภาระหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาโลกให้เป็นที่น่าอยู่ของทุกๆชีวิต