ส33211 พุทธธรรม
(ส33211 )

คำอธิบายรายวิชา  

       หลักความเชื่อของชาวพุทธ  ความหมายความสำคัญของพระรัตนตรัย  ธรรมที่ทรงค้นพบ  การแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิต  เกณฑ์การตัดสินดี-ชั่วของพระพุทธศาสนา  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ  ธรรมเพื่อความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ  ธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันที่ดี  หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตนเอง  หน้าที่ที่พึงปฏิบัติเพื่อความดีงามและความสมบูรณ์ของชีวิต  สังคมและสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์การนำหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง