ส33266 ประมวลสาระสำคัญสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ส33266)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์  ลักษณะความสัมพันธ์  การจัดระเบียบทางสังคม  วิเคราะห์และสังเคราะห์การดำเนินชีวิตตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยที่ดีงามทำให้สังคมไทยที่แม้จะมีความแตกต่าง  ทางศาสนา  เชื้อชาติ  ศาสนาและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   นำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

        วิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐ  รูปแบบการปกครอง  วิวัฒนาการการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมถึงรัฐธรรมนูญไทย  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี  กระบวนการยุติธรรม  ประมวลกฎหมายที่สำคัญนำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

         วิเคราะห์และสังเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของโลกกับความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต  การสร้างสรรค์  การอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   นำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

         วิเคราะห์หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  กระบวนการจัดทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ความตระหนักถึงความขาดแคลนของทรัพยากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมถึงการเงิน  การคลัง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  รวมถึงการจัดการพฤติกรรมการบริโภคตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

          วิเคราะห์การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์  วิธีการทางประวัติศาสตร์  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  อารยธรรมตะวันตก-วัฒนธรรมตะวันออก  พัฒนาการและผลงานที่สำคัญของมนุษย์ในสมัยต่างๆความขัดแย้งและการประสานประโยชน์   นำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

          วิเคราะห์และสังเคราะห์ภูมิปัญญาไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  การรักษาและการสืบทอดภูมิปัญญา      นำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ