ส33112 พระพุทธศาสนา 6
(ส33112 )

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา  เปรียบเทียบหลักธรรมของศาสนาต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธี  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนา  ศึกษาวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  วิธีคิดแบบวิภัชวาท  เชื่อมโยงหลักคำสอนของศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่  ตระหนักในคุณค่าของศรัทธาในพระรัตนตรัย  และเห็นคุณค่า  อนุรักษ์ศาสนวัตถุ  ศาสนาในท้องถิ่น  มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตน  ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้พัฒนาตน  สังคมและสิ่งแวดล้อม