ส33102 สังคมศึกษา 6
(ส33102)

คำอธิบายรายวิชา

       สงครามโลกครั้งที่ 1, 2   สาเหตุความขัดแย้ง  การเกิดวิกฤติการณ์สงครามและการยุติสงคราม  ผลของสงคราม  ประเทศไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลก สงครามเย็น (ค.ศ. 1947 – 1989)  ความขัดแย้งระหว่าง 2 อภิมหาอำนาจ  เหตุการณ์สำคัญ  และการยุติสงครามเย็น  ไทยกับการเข้าร่วมสงครามเย็น

        องค์การสหประชาชาติ  การจัดตั้งองค์กร  บทบาทของหน่วยงานสำคัญที่มีต่อการรักษาสันติภาพ  และความมั่นคง  ประชากรกับการพัฒนาแนวโน้มโลกอนาคต