ส33111 พระพุทธศาสนา 5
(ส33111)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องที่เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พุทธสุภาษิต  พระไตรปิฎก  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก  หน้าที่ชาวพุทธ  มารยาทชาวพุทธ  และการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ  นำหลักธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของศาสดาและพุทธสาวกที่มีผลดีเด่นมาปรับใช้  และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอย่างสันติสุข  ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข