ส33101 สังคมศึกษา 5
(ส33101)

คำอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาอารยธรรมของโลกในยุคโบราณ อารยธรรมกรีกโรมัน และยุคสมัยใหม่  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน    เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของอารยธรรมต่างๆของโลก

         วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์สำคัญของโลกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งในด้านความร่วมมือ ความขัดแย้งของมนุษยชาติในช่วงเวลาคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุการณ์ในอดีตและหาวิธีการประสานประโยชน์เพื่อสันติภาพของโลก

          วิเคราะห์ปัจจัยและบุคคลที่มีส่วนส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่   เพื่อให้รู้จักการเลือกรับ