ส32210 เสวนาธรรม
(ส32210)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา  โดยนำประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์สาเหตุของปัญหาร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้  เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต