ส32264 เหตุการณ์ปัจจุบัน
(ส32264 )

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน  ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต  รู้จักค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล  แยกแยะข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร  วิเคราะห์วิจารณ์เหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมีวิจารณญาณ  รู้จักแสดงความคิดเห็น  รับฟัง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ห่วงใยรับผิดชอบต่อปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น  ปฏิบัติตนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล