ส32263 ย้อนเวลาหาอดีต
(ส32263)

คำอธิบายรายวิชา  

       สืบค้นความเป็นมาของเรื่องราวในอดีต  เกี่ยวกับพัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทย  และประวัติศาสตร์โลกในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรม  วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง  ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ศิลปวัฒนธรรม    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียดเฉพาะเรื่องและนำเสนออย่างเป็นระบบ