ส32112 พระพุทธศาสนา 4
(ส32112)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษา  คิดวิเคราะห์และสร้างความคิดรวบยอด  รวมถึงสามารถนำสภาพปัญหาชีวิต  ปัญหาสภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจ 4   ศึกษาและคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง พุทธศาสน     สุภาษิตและมโหสถชาดก รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการเข้าร่วมในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการมีส่วนร่วมในสังคมชาวพุทธ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย   ความรักในการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนา  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม  รวมถึงสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม