ส32122 ประวัติศาสตร์ 4
(ส32122)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญทั้งที่เป็นพระมหากษัตริย์  พระภิกษุ คนไทย  ชาวต่างประเทศที่ทำคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง  โดยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญของประเทศ  ให้มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาพร้อมที่จะดำรงรักษาภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์เป็นเอกลักษณ์ของชาติของชาวไทยไว้ไม่ให้สูญไป และตระหนักถึงความรักชาติ  ความเสียสละพร้อมที่จะพยายามกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ  สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างได้