ส32102 สังคมศึกษา 4
(ส32102)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลก ข้อมูลข่าวสารภูมิลักษณ์  ภูมิอากาศ  และภูมิสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของโลก การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ศึกษาวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงบทบาทและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในการศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ต่อกิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  สามารถนำความรู้จากการศึกษาวิชาต่าง ๆ เข้ามาประกอบการเรียนรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ได้ดี  เห็นคุณค่าของทรัพยากรและนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า 

        ศึกษาปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยเน้นบุคคลสำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เข้าใจถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงพระคุณของบุคคลที่ศึกษาที่พยายามรักษาและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ  ค้นคว้าประวัติบุคคลสำคัญ และผลงานที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย