ส32111 พระพุทธศาสนา 3
(ส32111)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษา คิดวิเคราะห์และสร้างความคิดรวบยอด รวมถึงสามารถนำสภาพปัญหาชีวิต  ปัญหาสภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหลักการทางพระพุทธศาสนากับหลักการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกหัดอบรมตนเอง  การพึ่งตนเองและการมุ่งสู่อิสรภาพตามแนวทางของพระพุทธศาสนา   สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์   ทั้งนี้เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัยและความรักในการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนา  สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  รวมถึงสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม