ส32121 ประวัติศาสตร์ 3
(ส32121)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ทั้งด้านสังคมความเป็นอยู่ของประชาชน  เศรษฐกิจ   การเมือง  การปกครอง วัฒนธรรมภูมิปัญญา  และการต่างประเทศ  ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญทั้งที่เป็นพระมหากษัตริย์  พระภิกษุ คนไทย  ชาวต่างประเทศที่ทำคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง  โดยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของชาติว่ากว่าจะเป็นบ้านเป็นเมืองบรรพบุรุษต้องเสียสละอย่างไร    ให้รู้จักการคิดเปรียบเทียบการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละรัชกาลในทุก ๆ ด้าน  ให้มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาพร้อมที่จะดำรงรักษาภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์เป็นเอกลักษณ์ของชาติของชาวไทยไว้ไม่ให้สูญไป และตระหนักถึงความรักชาติ  ความเสียสละพร้อมที่จะพยายามกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ  สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างได้