ส32101 สังคมศึกษา 3
(ส32101)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการตลาด  การกำหนดราคา การแทรกแซงและการควบคุมราคา    ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ  การสหกรณ์  นโยบายการเงิน  การคลัง  การธนาคาร  การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ปัญหาทางเศรษฐกิจและการแก้ปัญหา  ศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ใช้จ่ายอย่างประหยัดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          ศึกษาคุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  เรียนรู้ที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ เช่นปัญหาทางเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิต  รู้จักการปรับตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   สามารถนำความรู้ ที่ได้จากประสบการณ์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

          ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย  เข้าใจถึงคุณค่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  รู้จักเลือกรับวัฒนธรรมของต่างชาติให้เกิดประโยชน์โดยศึกษาจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สามารถเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่างชาติว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับคนไทยในลักษณะใดบ้าง   ศึกษาและสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เป็นมรดกมาจนถึงปัจจุบัน