ส31282 การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
(ส31282)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาความหมายความเป็นมาของการท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของประเทศไทย    การท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์  บทบาทของงานธุรกิจ  อาหาร  เครื่องดื่ม  งานมัคคุเทศก์  องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  หน้าที่พลเมืองที่ต้องช่วยดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของชาติ  เพื่อให้มีจิตสำนึก  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม   อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน