ส31232 กฎหมายกับเยาวชนไทย
(ส31232)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษา  วิเคราะห์  กระบวนการขั้นตอนการดำเนินคดี  การตีความและบทลงโทษทางกฎหมายมหาชนและเอกชนจากกรณีตัวอย่างที่เยาวชนไทยควรรู้  ศึกษาวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย  สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข