ส31262 วิถีไทยภูมิปัญญาไทย
(ส31262 )

คำอธิบายรายวิชา  

      การศึกษาพัฒนาการของสังคมไทยโดยสังเขป   เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ   สังคม    การปกครอง  ระบบชนชั้น  ตลอดจนคติความเชื่อ  ภูมิปัญญาไทย  อันมีผลต่อการกำหนดแบบแผน  การดำเนินชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์ลักษณะของสังคมไทยที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืน