ส31112 พระพุทธศาสนา 2
(ส31112 )

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อตนเองและสังคม ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ  หลักการของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเจริญภาวนาบริหารจิตพิชิตปัญหา  การนำชาดกและแบบอย่างของพระอริยสงฆ์  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอย่างมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การรักษาศีล  ฟังธรรม  สวดมนต์  ปฏิบัติตนตามมารยาทของพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้อง