ส31122 ประวัติศาสตร์ 2
(ส31122)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชาติไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและดำรงความเป็นชาติไทย  พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นผู้นำในทางการเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และการจัดระเบียบสังคมที่ทำให้ชาติไทยปลอดภัยจากการคุกคามของต่างชาติ