ส31102 สังคมศึกษา 2
(ส31102)

 คำอธิบายรายวิชา  

       รัฐและชาติ ชุมชนทางการเมือง กำหนดรูปแบบการปกครองและเศรษฐกิจ  ตามสภาพของสังคมวัฒนธรรมของชุมชน  ประเทศไทยจัดการปกครอง                     แบบราชาธิปไตย คณาธิปไตย และมาสู่ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ พระประมุข  พระมหากษัตริย์ของไทยทรงนำพาประเทศไทยให้เป็นเอกราช และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมืองมาจนถึงปัจจุบัน ที่มี  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   เยาวชนไทย จำเป็นต้องรู้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิหน้าที่ การมีส่วนร่วมในทางการเมือง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของคุณธรรมของการดำรงตนเป็นพลเมืองดี