ส31111 พระพุทธศาสนา 1
(ส31111)

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในสายตาชาวโลก  พุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล  การพัฒนาศรัทธาและปัญญาตามหลักพุทธธรรม  พุทธประวัติ  วันสำคัญในพุทธศาสนา  ศาสนพิธี  โดยวิเคราะห์หลักธรรมตามกาลและปฏิบัติตนเหมาะสมตามมารยาทชาวพุทธ  การบริหารจิตเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตที่นำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสงบสุข