ส31121 ประวัติศาสตร์ 1
(ส31121)

คำอธิบายรายวิชา  

      ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  หลักฐานทางประวัติศาสตร์  วิธีการคุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์  การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทยและในระดับสากล  นำมาซึ่งการศึกษาแนวคิดของมนุษย์ในยุคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาของชนชาติไทย