ส31101 สังคมศึกษา 1
(ส31101 )

คำอธิบายรายวิชา  

       มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเป็นตัวการในการจัดระเบียบสังคม กำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุข ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคมวัฒนธรรม  สังคมไทยที่มีความเป็นมาตั้งแต่ในอดีต  ดำรงความเป็นปึกแผ่นและสร้างวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคม  แม้มีความแตกต่างกันทางความเชื่อและวัฒนธรรม  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข บนพื้นฐานของหลักธรรมในแต่ละศาสนา